Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Οικογενειακό δίκαιο – Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Οι αιτήσεις του άρθρου 44 υποβάλλονται στον διευθυντή της γραμματείας του πρωτοδικείου (tribunal judiciaire) (άρθρα 509-1 και 509-2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας) αν η αίτηση αφορά δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό και στον πρόεδρο του συμβολαιογραφικού συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στον αναπληρωτή του (άρθρο 509-3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας) αν η αίτηση αφορά δημόσιο έγγραφο.

Τα ένδικα μέσα του άρθρου 49 παράγραφος 2 ασκούνται ενώπιον του προέδρου του πρωτοδικείου (άρθρο 509-9 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Όταν η αίτηση αφορά δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό:

* Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας απόφασης που έχει εκδοθεί από γαλλικό δικαστήριο προς τον σκοπό της αναγνώρισης και εκτέλεσής της στο εξωτερικό υποβάλλονται στον διευθυντή της γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή ενέκρινε τη συμφωνία (άρθρο 509-1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

* Οι αιτήσεις αναγνώρισης ή κήρυξης της εκτελεστότητας στην επικράτεια της Γαλλίας αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων υποβάλλονται στον διευθυντή της γραμματείας του πρωτοδικείου (άρθρο 509-2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Όταν η αίτηση αφορά δημόσιο έγγραφο:

* Οι αιτήσεις πιστοποίησης γαλλικών δημόσιων συμβολαιογραφικών εγγράφων προς τον σκοπό της αναγνώρισης και εκτέλεσής τους στο εξωτερικό υποβάλλονται στον συμβολαιογράφο ή στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το συμβολαιογραφείο που τηρεί το πρωτότυπο του εγγράφου που παραλαμβάνεται (άρθρο 509-3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

* Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας στην επικράτεια της Γαλλίας αλλοδαπών δημόσιων συμβολαιογραφικών εγγράφων υποβάλλονται στον πρόεδρο του συμβολαιογραφικού συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στον αναπληρωτή του (άρθρο 509-3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Ένδικα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 2:

Τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων επί των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας στην επικράτεια της Γαλλίας αλλοδαπών τίτλων και εγγράφων ασκούνται ενώπιον του προέδρου του πρωτοδικείου (άρθρο 509-9 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η τελεσίδικη απόφαση του προέδρου του πρωτοδικείου μπορεί να προσβληθεί με το ένδικο μέσο της αναίρεσης.

Η αίτηση αναίρεσης μπορεί να στηρίζεται σε διάφορους λόγους (παράβαση του νόμου, υπέρβαση εξουσίας, αναρμοδιότητα του δικαστηρίου, έλλειψη νομικής βάσης, έλλειψη αιτιολογίας, αντιφατικότητα αποφάσεων κ.λπ.), οι οποίοι ωστόσο έχουν ως κοινό στοιχείο ότι ο δικαστής εξετάζει μόνο την εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή, το ακυρωτικό δικαστήριο (cour de cassation) ελέγχει αν υπάρχει παράβαση του νόμου ή παραβίαση του κανόνα δικαίου στην απόφαση την οποία εξετάζει, αλλά δεν αποφαίνεται επί των πραγματικών περιστατικών.

Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.