Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Η αίτηση για κήρυξη της εκτελεστότητας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 των δύο κανονισμών πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο ειρηνοδικείο (δικαστήριο οικογενειακών διαφορών) (Amtsgericht – Familiengericht). Αποκλειστικά αρμόδιο κατά τόπο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας του ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου (Oberlandesgericht) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο οφειλέτης ή στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση.

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η απόφαση του ειρηνοδικείου για κήρυξη της εκτελεστότητας μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή (Beschwerde) ενώπιον του ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 των δύο κανονισμών.

Η απόφαση επί της προσφυγής μπορεί να προσβληθεί με αίτηση αναίρεσης (Rechtsbeschwerde) ενώπιον του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Bundesgerichtshof), σύμφωνα με το άρθρο 50 των δύο κανονισμών.

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.