Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1:

Président du Tribunal d’arrondissement (Πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Περιφερειακό δικαστήριο Λουξεμβούργου)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (περιφερειακό δικαστήριο Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L–9237 Diekirch

Τηλέφωνο: 00352 803214-1

Δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των εν λόγω αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2:

Εφετείο, δικάζον ως δευτεροβάθμιο πολιτικό δικαστήριο

Στοιχεία επικοινωνίας:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: 00352 475981-1

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 50:

Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: 475981-369/373

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

/

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.