Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων

Εθνικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό 2016/1104

Τον Ιούνιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό σχετικά με τα ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων διεθνών συντρόφων, με σκοπό την παροχή βοήθειας στα ζευγάρια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της περιουσίας τους σε καθημερινή βάση και τη διανομή της σε περίπτωση λύση της σχέσης συμβίωσης ή θανάτου ενός εκ των συντρόφων. Ο κανονισμός εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας από 18 χώρες της ΕΕ: Σουηδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Βουλγαρία, Φινλανδία και Κύπρο. Άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να προσχωρήσουν στο κανονισμό οποτεδήποτε (σ’ αυτήν την περίπτωση, η χώρα θα πρέπει επίσης να προσχωρήσει στον κανονισμό σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων).

Ο κανονισμός παρέχει ασφάλεια δικαίου για τους καταχωρισμένους συντρόφους και μειώνει το κόστος των νομικών διαδικασιών, καθώς τα ζευγάρια είναι σε θέση να γνωρίζουν σαφώς ποιας χώρας της ΕΕ τα δικαστήρια είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την περιουσία των ζευγαριών και ποιο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζεται για την επίλυση αυτών των θεμάτων. Ο κανονισμός διευκολύνει επίσης την αναγνώριση και την εκτέλεση σε μία χώρα της ΕΕ αποφάσεων που αφορούν περιουσιακά ζητήματα και έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Καθώς πρέπει να διενεργείται διανομή της περιουσίας ενός ζευγαριού σε περίπτωση θανάτου, ο κανονισμός διευκολύνει επίσης την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής. Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 29 Ιανουαρίου 2019.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/05/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.