Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad

Austria

Sisu koostaja:
Austria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Austria

Perekonnaõigus – Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad


*kohustuslikud andmed

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Määruse artikli 44 lõike 1 kohaseid täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi on pädevad menetlema kostja elukohajärgne täiteasju menetlev kohus (Exekutionsgericht) või ringkonnakohus (Bezirksgericht).

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotluste kohta tehtud otsuste peale esitatud kaebusi on pädev menetlema maakohus (Landesgericht); kaebus tuleb siiski esitada esimeses astmes otsuse teinud kohtule.

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kassatsioonkaebus (Revisionsrekurs) esitatakse esimeses astmes otsuse teinud kohtu kaudu ülemkohtule (Oberster Gerichtshof).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Austrias ei ole muid artikli 3 lõikes 2 osutatud asutusi ega õigusala töötajaid, kellel on pädevus menetleda varalisi tagajärgi käsitlevaid asju.

Viimati uuendatud: 02/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.