Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Horvaatia

Perekonnaõigus – Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad


*kohustuslikud andmed

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Artikli 44 lõike 1 kohased täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlused ja selliste taotluste kohta tehtud otsuseid käsitlevad artikli 49 lõike 2 kohased edasikaebused tuleb esitada munitsipaalkohtutele.

Pädevad kohtud on

kohtute jurisdiktsiooni ja asukohta käsitleva seaduse (Zakon o područjima i sjedištima sudova) alusel kõik munitsipaalkohtud (Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne (Narodne novine) nr 128/14).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Horvaatia õigusega ei ole ette nähtud mehhanismi, mille abil saaks edasikaebuse kohta tehtud otsuse peale esitada kaebuse artiklis 50 osutatud viisil, ehk riigis ei ole kohut, kellele saaks sellist kaebust esitada.

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Horvaatias menetlevad hagita asju ja täiteasju kohtute seaduse alusel (Horvaatia Vabariigi ametliku väljaande nr-d 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) munitsipaalkohtud. Seepärast ei ole kohaldatava Horvaatia õiguse järgi muid määruse artikli 3 lõike 2 kohaseid asutusi ega õigusala töötajaid, kellel on pädevus menetleda abieluvararežiime käsitlevaid asju ning kes täidavad kohtuülesandeid või tegutsevad kohtuasutuse poolt delegeeritud volituste alusel või nende alluvuses.

Viimati uuendatud: 14/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.