Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi on pädevad menetlema perekonnakohtud.

Selliste taotluste kohta tehtud otsuste peale esitatud kaebusi menetleb teise astme perekonnakohus (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Apellatsiooniastmes tehtud otsuse vaidlustamiseks saab esitada kaebuse (kohtuid käsitleva seaduse nr 14/60 artikkel 25) ja teha prerogatiivse kohtumääruse (põhiseaduse artikkel 155).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 18/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.