Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Artiklis 44 osutatud taotlus esitatakse esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) kantselei juhatajale (directeur de greffe) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (code de procédure civile) artiklid 509-1 ja 509-2), kui taotlus puudutab kohtuotsust või kohtulikku kokkulepet, ning notarite koja (chambre des notaires) esimehele või tema puudumise või takistuse korral tema asetäitjale (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-3), kui taotlus puudutab ametlikku dokumenti.

Artikli 49 lõikes 2 osutatud edasikaebused esitatakse esimese astme kohtu esimehele (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-9).

Kui taotlus puudutab kohtuotsust või kohtulikku kokkulepet

* Prantsuse kohtu poolt tehtud otsuse täidetavaks tunnistamise taotlused otsuse tunnustamiseks ja täitmiseks välismaal esitatakse otsuse teinud või kokkuleppe kinnitanud esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) kantselei juhatajale (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-1).

* Taotlused, mis puudutavad välismaiste täitedokumentide tunnustamist või täidetavaks tunnistamist Prantsusmaa territooriumil, esitatakse esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) kantselei juhatajale (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-2).

Kui taotlus puudutab ametlikku dokumenti

* Prantsuse notariaalselt tõestatud dokumentide kinnitamise taotlused dokumentide vastuvõtmiseks ja täitmiseks välismaal esitatakse notarile või notaribüroole, kes säilitab vastuvõetud akti originaali (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-3).

* Taotlused, mis puudutavad välismaiste notariaalselt tõestatud dokumentide täidetavaks tunnistamist Prantsusmaa territooriumil, esitatakse notarite koja esimehele või tema puudumise või takistuse korral tema asetäitjale (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-3).

Artikli 49 lõikes 2 osutatud edasikaebused

Kaebused, mis puudutavad välismaiste täitedokumentide ja aktide täidetavaks tunnistamist Prantsusmaa territooriumil, esitatakse esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) esimehele (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-9).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Esimese astme kohtu esimehe lõplikku otsust saab vaidlustada ainult kassatsioonkaebusega (pourvoi en cassation).

Kassatsioonkaebuse võib esitada eri põhjustel (otsuse vastuolu seadusega, pädevuse ületamine, pädevuse või õigusliku aluse puudumine, põhjenduste puudulikkus, vastuolulised otsused jne), aga kohus piirdub igal juhul ainult õiguse kohaldamise kontrollimisega. Kassatsioonikohus kontrollib seega, ega otsuse tegemisel pole rikutud seadust või õigusnormi, ent ei tegele kohtuasja sisulise menetlemisega.

La Cour de cassation (kassatsioonikohus)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.