Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Mõlema määruse artikli 44 lõike 1 kohased täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlused tuleb esitada pädevale esimese astme kohtule (Amtsgericht) – perekonnakohtule (Familiengericht). Territoriaalse ainupädevusega kohus on see esimese astme kohus, mis asub selle liidumaa kõrgeima kohtu (Oberlandesgericht) asukohas, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elukoht või kelle tööpiirkonnas tuleb kohtuotsus täitmisele pöörata.

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Täitmisele pööratavaks tunnistamise kohta esimese astme kohtute tehtud otsuseid võib kooskõlas määruse artikli 49 lõikega 2 edasi kaevata liidumaa kõrgeimasse kohtusse.

Edasikaebuse kohta tehtud otsuse võib kooskõlas määruse artikliga 50 edasi kaevata Saksamaa Liitvabariigi kõrgeimasse üldkohtusse (Bundesgerichtshof).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 15/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.