Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Perekonnaõigus – Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad


*kohustuslikud andmed

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema artikli 44 lõike 1 kohaseid täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi, on pädeva piirkonnakohtu:

kohalik tsiviilasjade koda (Juízo local cível), kui see on olemas, või

üldasjade koda (juízo de competência genérica).

Artikli 49 lõike 2 kohaseid edasikaebusi, mis on esitatud selliste taotluste kohta tehtud otsuste peale, on pädevad menetlema apellatsioonikohtud (Tribunais da Relação).

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Artikli 50 kohaldamisel saab edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustada üksnes kassatsioonkaebuse (recurso de revista) esitamisega ülemkohtule (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.