Registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevad asjad

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Artikli 64 lõike 1 punkt a – kohtud või asutused, kes on pädevad menetlema täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 44 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 49 lõikele 2

Täitmisele pööratavaks tunnistamise taotlusi on pädev menetlema selle poole elukoha esimese astme kohus (Juzgado de Primera Instancia), kelle suhtes tunnustamist või täitmist taotletakse, või siis kohtuotsuse täitmise koha esimese astme kohus.

Artikli 64 lõike 1 punkt b – artiklis 50 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Edasikaebus tehtud otsuse peale. Edasikaebusi on pädev menetlema provintsikohus (Audiencia Provincial).

Provintsikohtus edasikaebuse kohta tehtud otsuse võib vaidlustada erakorralise kaebusega menetlusnormide rikkumise korral (recurso extraordinario por infracción procesal) või kassatsioonkaebusega (recurso de casación).

Artikli 65 lõige 1 – artikli 3 lõikes 2 osutatud muude asutuste ja õigusala töötajate loetelu

Hispaanias ei ole määruse artikli 3 lõikes 2 loetletud omaduste ja volitustega asutusi, mis jääksid selle määruse kohaldamisalasse.

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.