Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Perheoikeus – Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat


*pakollinen kenttä

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia, päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ovat täytäntöönpanotuomioistuin (Exekutionsgericht) ja piirioikeus (Bezirksgericht), jonka alueella vastaajan kotipaikka on.

Tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista annettuja päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, on osavaltion tuomioistuin (Landesgericht). Muutoshakemus on kuitenkin jätettävä päätöksen tehneeseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku (Revisionsrekurs) korkeimpaan oikeuteen (Oberster Gerichtshof) tehdään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Itävallassa ei ole muita 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja varallisuusoikeudellisia vaikutuksia käsitteleviä viranomaisia tai oikeusalan toimijoita.

Päivitetty viimeksi: 17/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.