Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklassa tarkoitetut hakemukset toimitetaan alioikeuden (tribunal judiciaire) kirjaamon johtajalle (siviiliprosessilain code de procédure civile 509-1 ja 509-2 §), kun hakemus koskee tuomioistuimen päätöstä tai tuomioistuimessa tehtyä sovintoa, ja notaariyhdistyksen puheenjohtajalle tai tämän sijaiselle, kun hakemus koskee virallista asiakirjaa (siviiliprosessilain 509-3 §).

Asetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhaut osoitetaan alioikeuden puheenjohtajalle (siviiliprosessilain 509-9 §).

Kun hakemus koskee tuomioistuimen päätöstä tai tuomioistuimessa tehtyä sovintoa:

*Hakemukset ranskalaisen tuomioistuimen antaman päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamiseksi, jotta päätös voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön ulkomailla, esitetään sen tuomioistuimen kirjaamon johtajalle, joka on antanut päätöksen tai vahvistanut tuomioistuimessa tehdyn sovinnon (siviiliprosessilain 509-1 §).

*Hakemukset, jotka koskevat ulkomaisten tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista tai toteamista Ranskassa, esitetään alioikeuden kirjaamon johtajalle (siviiliprosessilain 509-2 §).

Kun hakemus koskee virallista asiakirjaa:

*Hakemukset, jotka koskevat notaarin vahvistamien ranskalaisten virallisten asiakirjojen laillistamista, jotta ne voidaan hyväksyä ja panna täytäntöön ulkomailla, toimitetaan notaarille tai oikeushenkilölle, jolla on notaaritoimisto ja jolla on hallussaan sille toimitettu alkuperäinen asiakirja (siviiliprosessilain 509-3 §).

*Hakemukset, jotka koskevat ulkomaisten virallisten asiakirjojen täytäntöönpanokelpoisuuden toteamista Ranskassa, toimitetaan notaariliiton puheenjohtajalle tai tämän sijaiselle (siviiliprosessilain 509-3 §).

Asetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhaut:

Muutoksenhakemukset, jotka koskevat ulkomaisten tuomioiden ja asiakirjojen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista Ranskassa, toimitetaan alioikeuden puheenjohtajalle (siviiliprosessilain 509-9 §).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Päätökseen, jonka alioikeuden puheenjohtaja on antanut ylimpänä oikeusasteena, voidaan hakea muutosta kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

Kassaatiovalitus voi perustua eri seikkoihin (lain rikkominen, toimivallan ylitys, toimivallan tai oikeusperustan puuttuminen, perustelujen puutteellisuus, ristiriitaiset tuomiot jne.), jotka kuitenkin voivat koskea ainoastaan lainsäädännön soveltamista. Kassaatiotuomioistuin (Cour de cassation) tarkistaa, ettei päätöksen tekemisessä ole rikottu lakia tai oikeussääntöä, mutta ei arvioi tosiseikkoja uudelleen.

La Cour de cassation

5 Quai de l’horloge

75055 Paris

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 01/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.