Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Molempien asetusten 44 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset on toimitettava toimivaltaisen alioikeuden (Amtsgericht) – perhetuomioistuimeen (Familiengericht). Yksinomainen alueellinen toimivalta on alioikeudella sen ylioikeuden (Oberlandesgericht) toimivalta-alueella, jossa velallinen asuu tai jossa tuomio on määrä panna täytäntöön.

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Alioikeuksien (Amtsgericht) tekemiin täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta ylioikeudessa (Oberlandesgericht) kummankin asetuksen 49 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Muutoksenhausta tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta liittovaltion korkeimmalta oikeudelta (Bundesgerichtshof) kummankin asetuksen 50 artiklan mukaisesti.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 15/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.