Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kreikka

Perheoikeus – Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat


*pakollinen kenttä

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, joka on asetuksen 44 artiklan 1 kohdan nojalla toimivaltainen julistamaan aviovarallisuussuhteita tai rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi asianomaisen henkilön pyynnöstä, on riidattomissa asioissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (monomeles protodikeio) (siviiliprosessilain 740 § ja sitä seuraavat pykälät).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Tuomioistuin, joka on toimivaltainen ratkaisemaan täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehtyä päätöstä koskevan muutoksenhaun, on asetuksen 49 artiklan 2 kohdan nojalla muutoksenhakutuomioistuin (efeteio). Kassaatiotuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kyseessä on valitus/muutoksenhaku, jonka käsittelee ensimmäisenä ja viimeisenä oikeusasteena muutoksenhakutuomioistuin, poiketen siitä, mitä siviiliprosessilain 12 §:n 2 kohdassa määrätään.

Muutoksenhaun johdosta tehty päätös (b kohta) voidaan riitauttaa asetuksen 50 artiklan mukaisesti kassaatiovalituksella (anairesi).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.