Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Italia

Perheoikeus – Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat


*pakollinen kenttä

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, on muutoksenhakutuomioistuin (Corte di Appello).

Asetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, on ylin muutoksenhakutuomioistuin (Suprema Corte di Cassazione).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa joko

1) hakemalla päätöksen peruuttamista siviiliprosessilain (codice di procedura civile) 391-bis ja 391-ter §:n nojalla tai

2) kolmannen osapuolen kantelulla siviiliprosessilain 391-ter §:n nojalla.

Muutoksenhaku voidaan esittää myös hakemalla päätökseen oikaisua, jos päätöksessä on kirjoitus- tai laskuvirhe.

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ’tuomioistuimella’ tarkoitetaan myös

asianajajia, jotka hoitavat tehtäväänsä niin sanotun avustetun neuvottelun (negoziazione assistita) välityksellä. Menettelystä säädetään vuonna 2014 annetun asetuksen nro 132 6 §:ssä;

väestörekisterinpitäjiä, jotka hoitavat tehtäväänsä vuonna 2014 annetun asetuksen nro 132 12 §:ssä säädetyssä yksinkertaistamismenettelyssä.

Päivitetty viimeksi: 04/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.