Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevat asiat

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

64 artiklan 1 kohdan a alakohta - tuomioistuimet tai viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 49 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Seuraavilla tuomioistuimilla tai viranomaisilla on toimivalta käsitellä 44 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia:

- toimivaltaisen tuomiopiirin alioikeuden siviilioikeudellisten asioiden jaosto (jos sellainen on) tai

- yleisten asioiden jaosto.

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia 49 artiklan 2 kohdan mukaisia muutoksenhakuja, ovat ylioikeudet (Tribunais da Relação).

64 artiklan 1 kohdan b alakohta - 50 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kun sovelletaan 50 artiklaa, muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa vain tietyn oikeuskysymyksen osalta. Muutosta (recurso de revista) haetaan tällöin korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).

65 artiklan 1 kohta - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo muista viranomaisista ja oikeusalan ammattihenkilöistä

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.