Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Pays-Bas

Contenu fourni par
Pays-Bas

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Pays-Bas

Droit de la famille – Questions relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés


*saisie obligatoire

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

Verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1: de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2: de rechtbank waarvan de voorzieningenrechter op het verzoek om erkenning of de verklaring van uitvoerbaarheid heeft beslist.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Beroep in cassatie bij de Hoge Raad.

Laatste update: 18/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.