Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjevi iz članka 44. podnose se glavnom tajniku (greffier en chef) suda (tribunal judiciaire) (članak 509. stavci 1. i 2. Zakona o parničnom postupku [Code de procédure civile]) ako se odnose na sudsku odluku ili nagodbu, a predsjedniku javnobilježničke komore (chambre des notaires) ili, u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, njegovu zamjeniku (članak 509.-3. Zakona o parničnom postupku) ako se odnose na javnu ispravu.

Žalbe iz članka 49. stavka 2. podnose se predsjedniku suda (članak 509.-9. Zakona o parničnom postupku).

Ako se odnose na sudsku odluku ili nagodbu:

*Zahtjevi za proglašenje izvršnosti odluke koju je donio francuski sud kako bi se ona priznala i izvršila u inozemstvu podnose se glavnom tajniku suda koji je izdao odluku ili odobrio nagodbu (članak 509.-1. Zakona o parničnom postupku).

*Zahtjevi za proglašenje izvršnosti stranih naloga za izvršenje na francuskom državnom području podnose se glavnom tajniku suda (članak 509.-2. Zakona o parničnom postupku).

Ako se odnose na javnu ispravu:

*Zahtjevi za potvrdu francuskih ovjerenih javnobilježničkih akata kako bi se priznali i primijenili u inozemstvu podnose se javnom bilježniku ili pravnoj osobi koja je vlasnik javnobilježničkog ureda u kojem se čuva izvornik primljene isprave (članak 509.-3. Zakona o parničnom postupku).

*Zahtjevi za potvrdu stranih ovjerenih javnobilježničkih akata na francuskom državnom području podnose se predsjedniku javnobilježničke komore ili, u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, njegovu zamjeniku (članak 509.-3. Zakona o parničnom postupku).

Žalbe iz članka 49. stavka 2.:

Žalbe na potvrde izvršnosti stranih naloga za izvršenje i akata na francuskom državnom području podnose se predsjedniku suda (članak 509.-9. Zakona o parničnom postupku).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Odluka predsjednika suda o žalbi može se osporiti isključivo podnošenjem žalbe kasacijskom sudu (Cour de Cassation) u vezi s pravnim pitanjem (pourvoi en cassation).

Osnove za žalbu u vezi s pravnim pitanjem mogu biti različite (kršenje prava, zlouporaba ovlasti, nenadležnost suda, nepostojanje pravne osnove, neprimjereno obrazloženje, proturječne presude itd.), ali u svakom slučaju sud odlučuje isključivo o primjeni prava. Dakle, kasacijski sud provjerava je li presudom prekršeno pravo ili je li poštovana vladavina prava, ali ne razmatra činjenice predmeta.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Pariz

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.