Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

44 straipsnyje nurodyti prašymai teikiami teismo (tribunal judiciaire) kanceliarijos direktoriui (directeur de greffe) (Civilinio proceso kodekso (Code de procédure civile) 509 straipsnio 1 ir 2 dalys), jei jie susiję su teismo sprendimu ar teisminiu susitarimu, ir Notarų rūmų (Chambre des notaires) prezidentui arba jo pavaduotojui, jei prezidento nėra arba jis negali eiti pareigų (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 3 dalis), jei jie susiję su autentišku dokumentu.

49 straipsnio 2 dalyje nurodyti apeliaciniai skundai teikiami teismo pirmininkui (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 9 dalis).

Kai jie susiję su teismo sprendimu arba teisminiu susitarimu:

*Prašymai dėl Prancūzijos teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, siekiant, kad jis būtų pripažintas ir vykdomas užsienyje, pateikiami sprendimą priėmusio arba susitarimą patvirtinusio teismo kanceliarijos direktoriui (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 1 dalis).

*Prašymai dėl užsienio vykdomųjų raštų paskelbimo vykdytinais Prancūzijos teritorijoje pateikiami teismo kanceliarijos direktoriui (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 2 dalis).

Kai jie susiję su autentišku dokumentu:

*Prašymai patvirtinti Prancūzijos notarinius aktus, siekiant juos pripažinti ir vykdyti užsienyje, pateikiami notarui arba juridiniam asmeniui, kuriam priklauso notaro biuras ir kuris saugo gauto dokumento originalą (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 3 dalis).

*Prašymai patvirtinti užsienio notarinius aktus Prancūzijos teritorijoje pateikiami Notarų rūmų prezidentui arba jo pavaduotojui, jei prezidento nėra arba jis negali eiti pareigų (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 3 dalis).

49 straipsnio 2 dalyje nurodyti apeliaciniai skundai:

Skundai dėl užsienio vykdomųjų raštų ir aktų paskelbimo vykdytinais Prancūzijos teritorijoje pateikiami teismo pirmininkui (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 9 dalis).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Teismo pirmininko priimtą galutinį sprendimą galima ginčyti tik pateikiant kasacinį skundą (pourvoi en cassation) Kasaciniam teismui (Cour de cassation).

Kasacinio skundo pagrindai gali būti įvairūs (įstatymo pažeidimas, įgaliojimų viršijimas, prieštaravimas dėl teismo jurisdikcijos, teisinio pagrindo nebuvimas, motyvų nepateikimas, prieštaraujantys sprendimai ir kt.), tačiau kiekvienu atveju bendra tai, kad teismas apsiriboja teisės taikymo vertinimu. Tai reiškia, kad Kasacinis teismas patikrina, kad sprendimu nebūtų pažeisti įstatymai ar jų nepaisoma, tačiau nenagrinėja bylos faktų.

La Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.