Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismai arba institucijos, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį yra šie:

- vietos civilinių bylų skyrius (juízo local cível), jei toks yra; arba

- bendrasis skyrius (juízo de competência genérica).

Pagal 49 straipsnio 2 dalį apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų nagrinėja apeliaciniai teismai (Tribunais da Relação).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

50 straipsnio tikslais teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo gali būti užginčytas tik pateikiant apeliacinį skundą dėl teisės klausimo (recurso de revista) Aukščiausiajam Teismui (Supremo Tribunal de Justiça).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.