Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Valstu informācija par Regulu (ES) 2016/1104

Eiropas Savienība 2016. gada jūnijā pieņēma regulu par starptautisku reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām ar mērķi palīdzēt pāriem pārvaldīt viņu īpašumu ikdienā un sadalīt to šķiršanās vai dzīvesbiedra nāves gadījumā. Ciešākas sadarbības procedūras ietvaros šo regulu pieņēma 18 ES dalībvalstis: Zviedrija, Beļģija, Grieķija, Horvātija, Slovēnija, Spānija, Francija, Portugāle, Itālija, Malta, Luksemburga, Vācija, Čehijas Republika, Nīderlande, Austrija, Bulgārija, Somija un Kipra. Citas ES dalībvalstis var pievienoties šai regulai jebkurā laikā (tādā gadījumā dalībvalstij būs jāpievienojas arī Regulai par laulāto mantiskajām attiecībām).

Regula nodrošina juridisko noteiktību starptautiskās reģistrētās partnerattiecībās un samazina tiesvedības izdevumus, jo pāri skaidri zinās, kuras ES valsts tiesām būtu jāizskata jautājumi saistībā ar viņu īpašumu un kuras valsts tiesības būtu jāpiemēro šādu jautājumu risināšanai. Regula arī veicina citā ES dalībvalstī izdotu lēmumu atzīšanu un izpildi īpašuma lietās. Tā kā nāves gadījumā pāra manta ir jādala, šī regula arī veicina ES noteikumu piemērošanu pārrobežu mantošanas lietās. Regula ir piemērojama no 2019. gada 29. janvāra.

Lapa atjaunināta: 12/05/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.