Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Francija

Saturu nodrošina
Francija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Pieteikumus, kas minēti 44. pantā, iesniedz tiesas (tribunal judiciaire) galvenajam sekretāram (greffier en chef) (Civilprocesa kodeksa (Code de procédure civile) 509. panta 1. un 2. punkts), ja tie ir saistīti ar tiesas nolēmumu vai tiesas izlīgumu, un Notāru apvienības (chambre des notaires) priekšsēdētājam vai — viņa prombūtnes vai nespējas gadījumā — viņa vietniekam, ja tie ir saistīti ar publisku aktu (Civilprocesa kodeksa 509-3. pants).

Pārsūdzības, kas minētas 49. panta 2. punktā, iesniedz tiesas priekšsēdētājam (Civilprocesa kodeksa 509-9. pants).

Ja pieteikums attiecas uz tiesas nolēmumu vai tiesas izlīgumu:

*Pieteikumus par Francijas tiesas nolēmuma izpildāmības pasludināšanu, lai to atzītu un īstenotu ārvalstīs, iesniedz tās tiesas galvenajam sekretāram, kura izdod nolēmumu vai apstiprina vienošanos (Civilprocesa kodeksa 509-1. pants).

*Pieteikumus par ārvalstu izpildes rīkojumu izpildāmības pasludināšanu Francijas teritorijā iesniedz tiesas galvenajam sekretāram (Civilprocesa kodeksa 509-2. pants).

Ja pieteikums attiecas uz publisku aktu:

*Pieteikumu apliecināt Francijas apliecinātus notariālus aktus, lai tos atzītu un izpildītu ārvalstīs, iesniedz notāram vai juridiskajai personai, kurai pieder notāra birojs un kura glabā saņemtā dokumenta oriģinālu (Civilprocesa kodeksa 509-3. pants).

*Pieteikumu apliecināt ārvalstu apliecinātus notariālus aktus Francijas teritorijā iesniedz notāru asociācijas priekšsēdētājam vai viņa aizstājējam prombūtnes vai darbnespējas gadījumā (Civilprocesa kodeksa 509-3. pants).

Pārsūdzības, kas minētas 49. panta 2. punktā:

Pārsūdzības par ārvalstu izpildes rīkojumu un aktu izpildāmības pasludināšanu Francijas teritorijā iesniedz tiesas priekšsēdētājam (Civilprocesa kodeksa 509-9. pants).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Tiesas priekšsēdētāja izdotu lēmumu par pārsūdzību var pārsūdzēt tikai kasācijas kārtībā (sūdzība par tiesību jautājumiem) (pourvoi en cassation), ko iesniedz Kasācijas tiesā (Cour de cassation).

Kasācijas tiesvedības pamatojums var atšķirties (lēmums pretrunā tiesību aktiem, varas ļaunprātīga izmantošana, jurisdikcijas neesība, juridiskā pamata neesība, juridiskā pamatojuma neesība, pretrunīgi spriedumi utt.), bet visos gadījumos tiesa izvērtē tikai tiesību aktu piemērošanu. Tas nozīmē, ka Kasācijas tiesa pārbauda, vai lēmums nav bijis pretrunā tiesību aktiem un vai tajā ir ievērots tiesiskums, bet nepārbauda lietas faktus.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.