Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Pieteikums pasludināt izpildāmību saskaņā ar abu regulu 44. panta 1. punktu ir jāiesniedz kompetentajā vietējā tiesā – ģimenes lietu tiesā. Tiesa ar ekskluzīvu teritoriālo jurisdikciju ir vietējā tiesa, kas atrodas pie tās federālās zemes augstākās tiesas, kuras piekritības apgabalā dzīvo parādnieks vai kuras piekritības apgabalā ir jāizpilda spriedums.

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Vietējo tiesu pasludinātus spriedumus par izpildāmību var pārsūdzēt federālās zemes augstākā tiesā saskaņā ar regulu 49. panta 2. punktu.

Lēmumus par pārsūdzību var pārsūdzēt Federālajā augstākajā tiesā saskaņā ar regulu 50. pantu.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Nepiemēro

Lapa atjaunināta: 15/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.