Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Ģimenes tiesības – Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas


*jāaizpilda obligāti

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Tiesa, kas saskaņā ar attiecīgās Regulas 44. panta 1. punktu, pēc ieinteresētās puses pieteikuma ir kompetenta pasludināt lēmuma, kas skar laulāto mantiskās attiecības un reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas, izpildāmību ir Pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā (Monomeles Protodikeio) bezstrīdus procesa ietvaros (Civilprocesa kodeksa 740. pants un turpmākie panti).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Tiesa, kas strīdu izskatīšanas kārtībā ir kompetenta izskatīt pārsūdzības par nolēmumu par pieteikumu pasludināt izpildāmību saskaņā ar attiecīgās regulas 49. panta 2. punktu, ir Apelācijas tiesa (Efeteio). Saskaņā ar Kasācijas tiesas judikatūru tas notiek ar pieteikumu/pārsūdzību, ko pirmajā un galīgajā instancē izskata Apelācijas tiesa, piemērojot Civilprocesa kodeksa 12. panta 2. punkta noteikumu izņēmumu.

Apelācijas tiesas nolēmumu saskaņā ar attiecīgās regulas 50. pantu, kā minēts b) punktā, var apstrīdēt, iesniedzot pārsūdzību kasācijas kārtībā.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 19/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.