Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu ir Apelācijas tiesai (Corte di Appello).

Kompetence izskatīt pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu ir Augstākajai kasācijas tiesai (Suprema Corte di Cassazione).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Par pārsūdzību pieņemtu nolēmumu var apstrīdēt šādi:

1) iesniedzot nolēmuma pārskatīšanas pieteikumu atbilstoši Civilprocesa kodeksa 391.bis un 391.ter pantam;

2) iesniedzot trešās personas protesta pieteikumu atbilstoši Civilprocesa kodeksa 391.ter pantam.

Var iesniegt arī nolēmuma labojumu pieteikumu, ja spriedumu ietekmējušas pārrakstīšanās vai aprēķinu kļūdas.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

3. panta 2. punktam atbilst:

juristi, kas iesaistīti atbalstīto sarunu (negoziazione assistita) procedūrā saskaņā ar 2014. gada Dekrētlikuma Nr. 132 6. pantu;

civilstāvokļa aktu reģistrācijas amatpersonas, kas iesaistītas atbalstīto sarunu procedūrā saskaņā ar 2014. gada Dekrētlikuma Nr. 132 12. pantu.

Lapa atjaunināta: 04/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.