Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu:

Rajona tiesas (Tribunal d’arrondissement) priekšsēdētājs

Kontaktinformācija:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tālr.: 00352 803214-1

Tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu:

Apelācijas tiesa civillietās (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktinformācija:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.: 00352 475981-1

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā:

Kasācijas tiesa

Kontaktinformācija:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.: 475981-369/373

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

/

Lapa atjaunināta: 03/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.