Matters of the property consequences of registered partnerships

National information concerning Regulation 2016/1104

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property consequences of international registered partnerships aimed at helping couples to manage their property on a daily basis and to divide it in case of dissolution or the death of one of the couple's members. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property regimes of marriages).

The Regulation provides international registered partnerships with legal certainty and reduces the costs of legal proceedings as couples will know with clarity which EU country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation also facilitates the recognition and enforcement of decisions on property matters given in one EU country in another EU country. As a couple's property must be divided in case of death, the Regulation facilitates the application of EU rules on cross-border successions. The Regulation is applicable from 29 January 2019.

Last update: 11/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Beļģija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu — pirmās instances tiesai, konkrētāk, ģimenes lietu tiesai (tribunal de la famille).

Pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem:

  • iebildumus iesniedz pirmās instances tiesai, konkrētāk, ģimenes lietu tiesai (tribunal de la famille);
  • pārsūdzību iesniedz apelācijas tiesai (Cour d'appel).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Par pārsūdzību pieņemtu nolēmumu var pārskatīt tikai Kasācijas tiesa (Cour de Cassation).

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Nav citu 3. panta 2. punktam atbilstošu iestāžu.

Lapa atjaunināta: 10/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Čehija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Čehijas Republikā tas ir rajona tiesu (okresní soudy) kompetencē.

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Var izmantot tikai ārkārtas novēršanas pasākumus; tie ir šādi:

— atcelšanas prasība (zmatečnost);

— prasība par tiesvedības atjaunošanu (žaloba na obnovu řízení);

— pārsūdzības pārskatīšana (dovolání).

Visas minētās ārkārtas pārsūdzības procedūras ir ierosināmas tajā tiesā, kura lietā pieņēmusi spriedumu pirmajā instancē.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Čehijas Republikā šāda veida iestāžu nav.

Lapa atjaunināta: 09/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Vācija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Pieteikums pasludināt izpildāmību saskaņā ar abu regulu 44. panta 1. punktu ir jāiesniedz kompetentajā vietējā tiesā – ģimenes lietu tiesā. Tiesa ar ekskluzīvu teritoriālo jurisdikciju ir vietējā tiesa, kas atrodas pie tās federālās zemes augstākās tiesas, kuras piekritības apgabalā dzīvo parādnieks vai kuras piekritības apgabalā ir jāizpilda spriedums.

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Vietējo tiesu pasludinātus spriedumus par izpildāmību var pārsūdzēt federālās zemes augstākā tiesā saskaņā ar regulu 49. panta 2. punktu.

Lēmumus par pārsūdzību var pārsūdzēt Federālajā augstākajā tiesā saskaņā ar regulu 50. pantu.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Nepiemēro

Lapa atjaunināta: 05/08/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Grieķija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Tiesa, kas saskaņā ar attiecīgās Regulas 44. panta 1. punktu, pēc ieinteresētās puses pieteikuma ir kompetenta pasludināt lēmuma, kas skar laulāto mantiskās attiecības un reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas, izpildāmību ir Pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā (Monomeles Protodikeio) bezstrīdus procesa ietvaros (Civilprocesa kodeksa 740. pants un turpmākie panti).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Tiesa, kas strīdu izskatīšanas kārtībā ir kompetenta izskatīt pārsūdzības par nolēmumu par pieteikumu pasludināt izpildāmību saskaņā ar attiecīgās regulas 49. panta 2. punktu, ir Apelācijas tiesa (Efeteio). Saskaņā ar Kasācijas tiesas judikatūru tas notiek ar pieteikumu/pārsūdzību, ko pirmajā un galīgajā instancē izskata Apelācijas tiesa, piemērojot Civilprocesa kodeksa 12. panta 2. punkta noteikumu izņēmumu.

Apelācijas tiesas nolēmumu saskaņā ar attiecīgās regulas 50. pantu, kā minēts b) punktā, var apstrīdēt, iesniedzot pārsūdzību kasācijas kārtībā.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 19/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Spānija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Kompetentā tiesa, kas izskata pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, ir Pirmās instances tiesa (Juzgado de Primera Instancia) tās puses dzīvesvietā, pret kuru ir vērsts atzīšanas vai izpildes pieteikums, vai izpildes vietā.

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Nolēmuma pārsūdzība. Kompetentā tiesa, kas izskata pārsūdzības, ir Provinces tiesa (Audiencia Provincial).

Provinces tiesas nolēmumu par pārsūdzību var apstrīdēt, iesniedzot ārkārtas sūdzību par procesuālo noteikumu pārkāpumu (recurso extraordinario por infracción procesal) vai kasācijas sūdzību (recurso de casación).

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Spānijā nav iestāžu, kas atbilstu Regulas 3. panta 2. punktā paredzētajām pazīmēm un darbības tvērumam.

Lapa atjaunināta: 12/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Francija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Pieteikumus, kas minēti 44. pantā, iesniedz tiesas (tribunal judiciaire) galvenajam sekretāram (greffier en chef) (Civilprocesa kodeksa (Code de procédure civile) 509. panta 1. un 2. punkts), ja tie ir saistīti ar tiesas nolēmumu vai tiesas izlīgumu, un Notāru apvienības (chambre des notaires) priekšsēdētājam vai — viņa prombūtnes vai nespējas gadījumā — viņa vietniekam, ja tie ir saistīti ar publisku aktu (Civilprocesa kodeksa 509-3. pants).

Pārsūdzības, kas minētas 49. panta 2. punktā, iesniedz tiesas priekšsēdētājam (Civilprocesa kodeksa 509-9. pants).

Ja pieteikums attiecas uz tiesas nolēmumu vai tiesas izlīgumu:

*Pieteikumus par Francijas tiesas nolēmuma izpildāmības pasludināšanu, lai to atzītu un īstenotu ārvalstīs, iesniedz tās tiesas galvenajam sekretāram, kura izdod nolēmumu vai apstiprina vienošanos (Civilprocesa kodeksa 509-1. pants).

*Pieteikumus par ārvalstu izpildes rīkojumu izpildāmības pasludināšanu Francijas teritorijā iesniedz tiesas galvenajam sekretāram (Civilprocesa kodeksa 509-2. pants).

Ja pieteikums attiecas uz publisku aktu:

*Pieteikumu apliecināt Francijas apliecinātus notariālus aktus, lai tos atzītu un izpildītu ārvalstīs, iesniedz notāram vai juridiskajai personai, kurai pieder notāra birojs un kura glabā saņemtā dokumenta oriģinālu (Civilprocesa kodeksa 509-3. pants).

*Pieteikumu apliecināt ārvalstu apliecinātus notariālus aktus Francijas teritorijā iesniedz notāru asociācijas priekšsēdētājam vai viņa aizstājējam prombūtnes vai darbnespējas gadījumā (Civilprocesa kodeksa 509-3. pants).

Pārsūdzības, kas minētas 49. panta 2. punktā:

Pārsūdzības par ārvalstu izpildes rīkojumu un aktu izpildāmības pasludināšanu Francijas teritorijā iesniedz tiesas priekšsēdētājam (Civilprocesa kodeksa 509-9. pants).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Tiesas priekšsēdētāja izdotu lēmumu par pārsūdzību var pārsūdzēt tikai kasācijas kārtībā (sūdzība par tiesību jautājumiem) (pourvoi en cassation), ko iesniedz Kasācijas tiesā (Cour de cassation).

Kasācijas tiesvedības pamatojums var atšķirties (lēmums pretrunā tiesību aktiem, varas ļaunprātīga izmantošana, jurisdikcijas neesība, juridiskā pamata neesība, juridiskā pamatojuma neesība, pretrunīgi spriedumi utt.), bet visos gadījumos tiesa izvērtē tikai tiesību aktu piemērošanu. Tas nozīmē, ka Kasācijas tiesa pārbauda, vai lēmums nav bijis pretrunā tiesību aktiem un vai tajā ir ievērots tiesiskums, bet nepārbauda lietas faktus.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 01/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Horvātija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu iesniedz vietējās tiesās.

Kompetentas ir

visas vietējās tiesas, kā minēts Likumā par tiesu teritorijām un atrašanās vietām (Narodne novine (NN — Horvātijas Republikas oficiālais vēstnesis) Nr. 128/14).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem Horvātijā nav 50. pantā minētā mehānisma, kas ļautu turpmāk apstrīdēt nolēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, t. i., nav tādu tiesu, kurās varētu iesniegt papildu pārsūdzību.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Horvātijā par bezstrīdus un izpildes lietām atbild vietējās tiesas, kā noteikts Tiesu likumā (NN Nr. 28/13, Nr. 33/15, Nr. 82/15 un Nr. 82/16). Tādējādi saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem Horvātijā nav citu iestāžu vai tiesību speciālistu, kuriem būtu regulas 3. panta 2. punktā minētā kompetence laulāto mantisko attiecību lietās un kuri pildītu tiesu funkcijas vai rīkotos saskaņā ar tiesu iestādes deleģētām pilnvarām vai tās pārraudzībā.

Lapa atjaunināta: 25/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Itālija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu ir Apelācijas tiesai (Corte di Appello).

Kompetence izskatīt pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu ir Augstākajai kasācijas tiesai (Suprema Corte di Cassazione).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Par pārsūdzību pieņemtu nolēmumu var apstrīdēt šādi:

1) iesniedzot nolēmuma pārskatīšanas pieteikumu atbilstoši Civilprocesa kodeksa 391.bis un 391.ter pantam;

2) iesniedzot trešās personas protesta pieteikumu atbilstoši Civilprocesa kodeksa 391.ter pantam.

Var iesniegt arī nolēmuma labojumu pieteikumu, ja spriedumu ietekmējušas pārrakstīšanās vai aprēķinu kļūdas.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

3. panta 2. punktam atbilst:

juristi, kas iesaistīti atbalstīto sarunu (negoziazione assistita) procedūrā saskaņā ar 2014. gada Dekrētlikuma Nr. 132 6. pantu;

civilstāvokļa aktu reģistrācijas amatpersonas, kas iesaistītas atbalstīto sarunu procedūrā saskaņā ar 2014. gada Dekrētlikuma Nr. 132 12. pantu.

Lapa atjaunināta: 21/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Kipra

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu izskata ģimenes lietu tiesas. Pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem izskata otrās instances ģimenes lietu tiesa (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanai pieejamās procedūras ir pārsūdzības procedūra, kas paredzēta Tiesu likuma (Likums Nr. 14/60) 25. pantā, un prerogatīvas rīkojumu izdošana saskaņā ar Konstitūcijas 155. pantu.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 18/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Luksemburga

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu:

Rajona tiesas (Tribunal d’arrondissement) priekšsēdētājs

Kontaktinformācija:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tālr.: 00352 803214-1

Tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu:

Apelācijas tiesa civillietās (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktinformācija:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.: 00352 475981-1

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā:

Kasācijas tiesa

Kontaktinformācija:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr.: 475981-369/373

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

/

Lapa atjaunināta: 03/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Austrija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Saskaņā ar regulas 44. panta 1. punktu pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu var izskatīt vai nu izpildes tiesa (Exekutionsgericht), vai tā rajona tiesa (Bezirksgericht), kurā atrodas atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

Kompetence izskatīt pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu ir augstākas instances Federālās zemes tiesai (Landesgericht); tomēr pārsūdzība jāiesniedz tajā pirmās instances tiesā, kas izdevusi nolēmumu.

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Kasācijas sūdzības (Revisionsrekurs) adresē Augstākajai tiesai (Oberster Gerichtshof), bet iesniedz pirmās instances tiesā.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Austrijā nav citu iestāžu vai tiesību speciālistu, kuriem būtu 3. panta 2. punktā minētā kompetence lietās par mantiskajām sekām.

Lapa atjaunināta: 16/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Portugāle

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu:

— vietējā civillietu palāta (juízo local cível), ja tāda ir; vai

— kompetentās rajona tiesas (tribunal de comarca) vispārējās piekritības palāta (juízo de competência genérica).

Saskaņā ar 49. panta 2. punktu pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem izskata apelācijas tiesas (Tribunais da Relação).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Atbilstoši 50. pantam par pārsūdzību pieņemtu nolēmumu var apstrīdēt tikai, iesniedzot kasācijas sūdzību (recurso de revista) Augstākajā tiesā (Supremo Tribunal de Justiça).

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 14/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Somija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Izpildāmības pasludināšana:

rajona tiesa

Pārsūdzība par rajona tiesas nolēmumu:

apelācijas tiesa

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Apelācijas tiesas nolēmumu pārsūdz Augstākajā tiesā ar nosacījumu, ka Augstākā tiesa dod atļauju to pārsūdzēt (Tiesas procesa kodeksa 30. nodaļas 1.–3. pants).

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Izpildītāju norīko tiesa.

Lapa atjaunināta: 08/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas - Zviedrija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Rajona tiesa Jurisdikcijas teritorija

Nacka rajona tiesa (Nacka tingsrätt)               Stokholmas lēne (Stockholms län)

Upsālas rajona tiesa                                                    Upsālas lēne

Eskilstūnas rajona tiesa                                   Sēdermanlandes lēne

Linšēpingas rajona tiesa                                 Esterjētlandes lēne

Jenšēpingas rajona tiesa                                  Jenšēpingas lēne

Vekšes rajona tiesa                                         Krūnuberjas lēne

Kalmaras rajona tiesa                                     Kalmaras lēne

Gotlandes rajona tiesa                                     Gotlandes lēne

Blēkinges rajona tiesa                                     Blēkinges lēne

Krišanstades rajona tiesa                                Šādu pašvaldību teritorijas (kommuner): Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga un Östra Göinge

Malmes rajona tiesa                                        Šādu pašvaldību teritorijas: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge un Ystad

Halmstades rajona tiesa                                  Hallandes lēne

Gēteborgas rajona tiesa                                   Šādu pašvaldību teritorijas: Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla un Öckerö

Vēnešborjas rajona tiesa                                 Šādu pašvaldību teritorijas: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg un Åmål

Skaraborg rajona tiesa                                    Šādu pašvaldību teritorijas: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda un Vara

Vermlandes rajona tiesa                                 Vermlandes lēne

Erebrū rajona tiesa                                          Erebrū lēne

Vestmanlandes rajona tiesa                            Vestmanlandes lēne

Falu rajona tiesa                                             Dālarnas lēne

Jēvles rajona tiesa                                           Jēvleborjas lēne

Ongermanlandes rajona tiesa                          Vesternorlandes lēne

Estešundas rajona tiesa                                   Jemtlandes lēne

Ūmeo rajona tiesa                                           Vesterbotenas lēne

Lūleo rajona tiesa                                           Norbotenas lēne

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Pārsūdzība (överklagande) apelācijas tiesā (hövrätt) vai Augstākajā tiesā (Högsta domstolen). Pārsūdzība jāiesniedz tajā tiesā, kas pieņēmusi spriedumu. Pārsūdzību izskata tikai tad, ja apelācijas tiesa vai Augstākā tiesa dod atļauju pārsūdzēt spriedumu (prövningstillstånd).

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Izpildītājs (bodelningsförrättare)

Mantas pārvaldnieks (boutredningsman)

Saīsinātajā procedūrā par maksājumu orderiem vai palīdzību — izpildes iestāde (Kronofogdemyndigheten)

Lapa atjaunināta: 25/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.