Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De in artikel 44 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de directeur van de griffie van de rechtbank, wanneer het verzoek betrekking heeft op een rechterlijke beslissing of een gerechtelijke schikking (de artikelen 509-1 en 509-2 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering), dan wel bij de voorzitter van de kamer van notarissen (chambre des notaires) of, indien deze afwezig of verhinderd is, zijn plaatsvervanger wanneer het verzoek betrekking heeft op een authentieke akte (artikel 509-3 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

De in artikel 49, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen worden ingesteld bij de president van de rechtbank (artikel 509-9 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Wanneer het verzoek betrekking heeft op een rechterlijke beslissing of een gerechtelijke schikking:

*Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid van een door een Frans gerecht gegeven beslissing, met het oog op de erkenning ervan en de uitvoering ervan in het buitenland, worden ingediend bij de directeur van de griffie van het gerecht dat de beslissing heeft gegeven of het verdrag heeft goedgekeurd (artikel 509-1 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

*Verzoeken om erkenning of een verklaring van uitvoerbaarheid op Frans grondgebied van buitenlandse uitvoerbare titels worden ingediend bij de directeur van de griffie van het gerecht (artikel 509-2 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Wanneer het verzoek betrekking heeft op een authentieke akte:

*Verzoeken om waarmerking van Franse authentieke notariële akten met het oog op de aanvaarding en uitvoering ervan in het buitenland worden ingediend bij de notaris of het in de vorm van een rechtspersoon opgerichte notariskantoor waar het origineel van het ontvangen stuk wordt bewaard (artikel 509-3 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

*Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid van buitenlandse authentieke akten op Frans grondgebied worden ingediend bij de voorzitter van de kamer van notarissen of, indien deze afwezig of verhinderd is, zijn plaatsvervanger (artikel 509-3 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Rechtsmiddelen bedoeld in artikel 49, lid 2:

Rechtsmiddelen tegen verklaringen van uitvoerbaarheid van buitenlandse titels en akten op Frans grondgebied worden ingesteld bij de president van de rechtbank (artikel 509-9 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Hoger beroep tegen een door de president van de rechtbank “in laatste aanleg” gegeven beslissing, kan alleen in de vorm van een cassatieberoep.

Er zijn diverse gronden voor een cassatieberoep (schending van de wet, bevoegdheidsoverschrijding, onbevoegdheid van het gerecht, ontbreken van een wettelijke grondslag, gebrekkige motivering, tegenstrijdige uitspraken enz.), maar voor al deze gronden geldt dat de rechter zich beperkt tot een beoordeling van de toepassing van de wet. Aldus gaat het Hof van Cassatie (Cour de cassation) na of er in de door hem onderzochte beslissing sprake is van een schending van de wet of van een rechtsregel, maar spreekt het zich niet uit over de feiten.

La Cour de cassation (Hof van Cassatie)

5 Quai de l’horloge

75055 Parijs, Frankrijk

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Niet van toepassing.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.