Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Familierecht – Zaken betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen


*verplichte invoer

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De rechterlijke instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, zijn de hoven van beroep (Corte di Appello).

De rechterlijke instantie die bevoegd is voor het behandelen van het rechtsmiddel tegen een beslissing over een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 49, lid 2, is het Hof van Cassatie (Suprema Corte di Cassazione).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

De op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan verder worden aangevochten door middel van:

1) een verzoek om herziening overeenkomstig artikel 391 bis en ter van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

2) derdenverzet overeenkomstig artikel 391 ter van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Er kan ook een verzoek om correctie van de beslissing worden ingediend indien deze schrijf- of rekenfouten bevat.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Wat artikel 3, lid 2, betreft, gaat het om:

advocaten die optreden in het kader van bijstand bij onderhandelingen (negoziazione assistita) overeenkomstig artikel 6 van wetsdecreet nr. 132 van 2014;

ambtenaren van de burgerlijke stand die optreden in het kader van bijstand bij onderhandelingen overeenkomstig artikel 12 van wetsdecreet nr. 132 van 2014.

Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.