Zaken m.b.t. vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid zijn de rechtbanken van eerste aanleg (Juzgados de Primera Instancia) van de woonplaats van de partij tegen wie erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd, of van de plaats van tenuitvoerlegging waar de beslissing effect moet sorteren.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Hoger beroep (apelación). Het hoger beroep wordt behandeld door de provinciale rechtbank (Audiencia Provincial).

Indien nodig kan er een buitengewoon beroep wegens procedurele fouten of een cassatieberoep worden ingesteld tegen de in tweede aanleg gegeven beslissing van de provinciale rechtbank, conform de bepalingen van het procesrecht.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Wat het toepassingsgebied van de verordening betreft, zijn er in Spanje geen andere autoriteiten met de kenmerken en bevoegdheden die zijn bedoeld in artikel 3, lid 2.

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.