Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Prawo rodzinne – Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Wnioski o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2 składa się do sądów rejonowych.

Właściwymi sądami są:

wszystkie sądy rejonowe zgodnie z ustawą o okręgach sądowych i lokalizacji sądów (Narodne novine – NN; Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji – nr 128/14).

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym w Chorwacji nie ma mechanizmu, który umożliwiałby, do celów art. 50, na odwołanie od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, tzn. nie ma sądów, które byłyby właściwe do rozpoznania takiego odwołania.

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Zgodnie z ustawą o sądach (NN nr 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) w Chorwacji sądy rejonowe są właściwe w postępowaniach nieprocesowych i egzekucyjnych. Zgodnie zatem z obowiązującym prawem krajowym w Chorwacji nie ma innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia, właściwych w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych sprawujących funkcje sądownicze lub działających na podstawie przekazania uprawnień przez organ sądowy lub pod jego kontrolą.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.