Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Stwierdzenie wykonalności orzeczenia:

sąd rejonowy

Środek zaskarżenia od orzeczenia wydanego przez sąd rejonowy:

sąd apelacyjny

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Środkiem zaskarżenia od wyroku sądu apelacyjnego jest odwołanie do Sądu Najwyższego, które można wnieść tylko wtedy, gdy Sąd Najwyższy udzielił prawa do wniesienia odwołania (rozdział 30, art. 1–3 kodeksu postępowania sądowego).

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Wykonawca wyznaczony przez sąd.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.