Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

Grecja

Autor treści:
Grecja

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Sądem właściwym w zakresie stwierdzania wykonalności orzeczeń dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych oraz skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich na wniosek zainteresowanej strony, na podstawie art. 44 ust. 1 przedmiotowych rozporządzeń, jest sąd pierwszej instancji orzekający w składzie jednoosobowym (Monomeles Protodikeio) w ramach postępowania nieprocesowego (art. 740 i nast. kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Sądem właściwym w zakresie środków odwoławczych od orzeczeń w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności na podstawie art. 49 ust. 2 przedmiotowych rozporządzeń w postępowaniu spornym jest sąd apelacyjny (Efeteio). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Kasacyjnego przyjmuje to formę wniosku/odwołania, które sąd apelacyjny rozpoznaje w pierwszej i ostatniej instancji, w drodze wyjątku od reguły zawartej w art. 12 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Od orzeczenia sądu apelacyjnego na podstawie art. 50 przedmiotowych rozporządzeń, o którym mowa w pkt b), przysługuje skarga kasacyjna.

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 19/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.