Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

Włochy

Autor treści:
Włochy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Włochy

Prawo rodzinne – Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 jest sąd apelacyjny (Corte di Appello).

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania odwołań od orzeczeń wydanych w sprawie wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 49 ust. 2 jest Sąd Kasacyjny (Suprema Corte di Cassazione).

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Orzeczenie wydane w następstwie wniesienia środka zaskarżenia można podważyć poprzez wniesienie:

1) skargi o wznowienie postępowania zgodnie z art. 391bis i 391ter kodeksu postępowania cywilnego;

2) powództwa osoby trzeciej przeciwko prawomocnemu orzeczeniu zgodnie z art. 391ter kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku gdy orzeczenie zawiera błędy pisarskie lub rachunkowe, można również złożyć wniosek o sprostowanie.

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Do celów art. 3 ust. 2 obejmuje to:

prawników prowadzących negocjacje wspomagane (negoziazione assistita) zgodnie z art. 6 dekretu z mocą ustawy nr 132 z 2014 r.

urzędników stanu cywilnego prowadzących negocjacje wspomagane zgodnie z art. 12 dekretu z mocą ustawy nr 132 z 2014 r.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.