Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Prawo rodzinne – Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Sądami oraz organami właściwymi w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 44 ust. 1 są:

– miejscowy wydział cywilny (juízo local cível), o ile taki istnieje, lub

– wydział ogólny (juízo de competência genérica) właściwego sądu okręgowego (tribunal de comarca).

Zgodnie z art. 49 ust. 2 środek zaskarżenia od orzeczenia wydanego po rozpoznaniu takiego wniosku rozpatrywany jest przez sądy apelacyjne (tribunais da relação).

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Do celów art. 50 orzeczenie wydane w następstwie wniesienia środka zaskarżenia można zaskarżyć jedynie przez wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego opartej na zarzucie naruszenia prawa.

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.