Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Rodinné právo – Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev


*povinný údaj

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Súdom zodpovedným za návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia je exekučný súd (Exekutionsgericht) alebo okresný súd (Bezirksgericht), pri ktorom má odporca bydlisko alebo sídlo.

Za odvolanie proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti je zodpovedný nadriadený krajinský súd (Landesgericht); odvolanie sa však musí podať na súde prvého stupňa.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Revízny opravný prostriedok (Revisionsrekurs) na najvyššom súde (Oberster Gerichtshof), ktorý sa podáva na súde prvého stupňa.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Rakúsku neexistujú žiadne iné orgány ani príslušníci právnického povolania v zmysle článku 3 ods. 2 s právomocou vo veciach majetkových dôsledkov.

Posledná aktualizácia: 02/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.