Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Rodinné právo – Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev


*povinný údaj

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Právomocou rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti disponuje: súd prvého stupňa, konkrétnejšie súd konajúci v rodinných veciach.

Pokiaľ ide o opravné prostriedky v súvislosti s rozhodnutiami o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti:

  • námietku proti rozhodnutiu možno vzniesť na: súde prvého stupňa, konkrétnejšie súde konajúcom v rodinných veciach.
  • odvolanie proti rozsudku možno podať na: odvolacom súde.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Proti rozhodnutiam vydaným v odvolacom konaní sa možno odvolať len na kasačnom súde.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V zmysle článku 3 ods. 2 neexistujú iné príslušné orgány.

Posledná aktualizácia: 10/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.