Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Rodinné právo – Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev


*povinný údaj

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a odvolania proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2 sa podávajú na mestských súdoch.

Príslušnými súdmi sú

všetky mestské súdy v súlade so zákonom o územnej príslušnosti súdov a ich sídlach (úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine, č. 128/14).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v Chorvátskej republike neexistuje mechanizmus, ktorým by sa na účely článku 50 dalo ďalej napadnúť rozhodnutie o opravnom prostriedku, respektíve neexistujú súdy, na ktoré by bolo možné podať ďalší opravný prostriedok.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Chorvátskej republike sú mestské súdy príslušné viesť nesporové a exekučné konania na základe zákona o súdoch (Narodne novine č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Takže podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov v Chorvátskej republiky neexistujú iné príslušné orgány ani iní príslušníci právnického povolania v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia, ktorí by boli príslušní vo veciach majetkových režimov manželov a ktorí by vykonávali funkcie súdneho orgánu, prípadne by konali na základe právomocí prenesených justičným orgánom alebo pod jeho dohľadom.

Posledná aktualizácia: 14/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.