Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Rodinné súdy sú súdy, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti.

V prípade konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní je príslušný rodinný súd druhého stupňa.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní je odvolanie proti rozhodnutiu podľa článku 25 zákona č. 14/60 o súdoch a vydania osobitného súdneho príkazu podľa článku 155 ústavy.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 18/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.