Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 má odvolací súd (Corte di Appello).

Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 49 ods. 2 má kasačný súd (Suprema Corte di Cassazione).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Rozhodnutie o opravnom prostriedku možno napadnúť prostredníctvom:

1) návrhu na obnovu konania v súlade s článkami 391-a a 391-b Občianskeho súdneho poriadku;

2) námietky tretej osoby v súlade s článkom 391-b Občianskeho súdneho poriadku.

Ak rozsudok obsahuje ortografickú alebo matematickú chybu, možno podať aj žiadosť o opravu rozsudku.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Na účely článku 3 ods. 2 sú príslušné súdne autority aj:

advokáti, pokiaľ vykonávajú svoje funkcie v rámci postupu asistovaného vyjednávania (regime di negoziazione assistita) stanoveného v článku 6 zákonného dekrétu č. 132 z roku 2014,

a úradníci matriky, pokiaľ vykonávajú svoje funkcie v rámci zjednodušeného postupu (regime di semplificazione) stanoveného v článku 12 zákonného dekrétu č. 132 z roku 2014.

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.