Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1:

– miestny občiansky súd (juízo local cível), ak existuje, alebo

– sekcia príslušného okresného súdu (tribunal de comarca) so všeobecnou právomocou (juízo de competência genérica).

V súlade s článkom 49 ods. 2 sú súdmi, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti, odvolacie súdy (Tribunais da Relação).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Na účely článku 50 môže byť proti rozhodnutiu o odvolaní podané iba odvolanie z právnych dôvodov na najvyššom súde – kasačná sťažnosť (Recurso de revista).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.