Veci majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Vnútroštátne informácie týkajúce sa nariadenia 2016/1104

Európska únia prijala v júni 2016 nariadenie o majetkových dôsledkoch medzinárodných registrovaných partnerstiev, ktorého cieľom je pomôcť párom spravovať vlastný majetok v každodennom živote a rozdeliť ho v prípade zrušenia partnerstva alebo smrti jedného z partnerov. Nariadenie prijalo 18 krajín EÚ v rámci postupu posilnenej spolupráce: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Ostatné krajiny EÚ sa môžu k nariadeniu pripojiť kedykoľvek (v takom prípade sa bude musieť táto krajina pripojiť aj k nariadeniu o majetkových režimoch manželstiev).

Vďaka nariadeniu sa medzinárodným registrovaným partnerstvám poskytuje právna istota a znižujú sa náklady na súdne konania, pretože páry budú mať jasné informácie o tom, ktoré vnútroštátne súdy v EÚ sú kompetentné vo veciach týkajúcich sa ich majetku a ktoré vnútroštátne právo by sa malo uplatňovať pri ich riešení. Nariadením sa tiež uľahčuje uznávanie a výkon rozhodnutí v majetkových veciach, ak boli prijaté v inej krajine EÚ. Keďže v prípade úmrtia sa majetok páru musí rozdeliť, nariadenie uľahčuje aj uplatňovanie pravidiel EÚ o cezhraničnom dedení. Nariadenie sa uplatňuje od 29. januára 2019.

Posledná aktualizácia: 12/05/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.