Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Družinsko pravo – Zadeve na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti


*obvezen vnos

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Zahteve za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in pravna sredstva zoper odločitve o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2) se vložijo pri občinskih sodiščih.

Pristojna sodišča so:

vsa občinska sodišča na podlagi zakona o območjih in sedežih sodišč (Narodne novine, št. 128/14).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje v Republiki Hrvaški ne obstaja mehanizem, s katerim bi se lahko za namene člena 50 še naprej izpodbijale odločitve v zvezi s pravnim sredstvom, oziroma ne obstajajo sodišča, pri katerih bi se lahko vložila nadaljnja pravna sredstva.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

V Republiki Hrvaški so na podlagi zakona o sodiščih (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) za obravnavanje nepravdnih zadev in izvršb pristojna občinska sodišča. Po veljavni nacionalni zakonodaji Republike Hrvaške tako ni drugih pristojnih organov ali pravnih strokovnjakov v skladu s členom 3(2) Uredbe, ki bi bili pristojni za obravnavanje premoženjskih razmerij med zakoncema ter ki izvajajo sodne funkcije ali delujejo na podlagi pooblastil, ki jih nanje prenese sodni organ, ali pod nadzorom sodnega organa.

Zadnja posodobitev: 14/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.