Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Zahteve iz člena 44 se predložijo direktorju tajništva (directeur de greffe) splošnega sodišča (tribunal judiciaire ) (člena 509-1 in 509-2 zakonika o civilnem postopku), če se zahteva nanaša na sodno odločbo ali poravnavo, ali predsedniku notarske zbornice (chambre des notaires) oziroma v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti njegovemu namestniku (člen 509-3 zakonika o civilnem postopku), če se zahteva nanaša na javno listino.

Pravna sredstva iz člena 49(2) se vložijo pri predsedniku splošnega sodišča (člen 509-9 zakonika o civilnem postopku).

Če se zahteva nanaša na sodno odločbo ali poravnavo:

*Zahteve za razglasitev izvršljivosti odločbe, ki jo je izdalo francosko sodišče, za priznanje in izvršitev v tujini, se vložijo pri direktorju tajništva tistega sodišča, ki je izdalo odločbo ali potrdilo sporazum (člen 509-1 zakonika o civilnem postopku).

*Zahteve za priznanje ali izvršljivost tujih nalogov za izvršbo na francoskem ozemlju se vložijo pri direktorju tajništva splošnega sodišča (člen 509-2 zakonika o civilnem postopku).

Če se zahteva nanaša na javno listino:

*Zahteve za potrditev francoskih notarskih javnih listin za priznanje in izvršitev v tujini se vložijo pri notarju ali pravni osebi, ki ima notarsko pisarno, ki hrani izvirnik prejete listine (člen 509-3 Zakonika o civilnem postopku).

*Zahteve za razglasitev izvršljivosti tujih notarskih javnih listin na francoskem ozemlju se vložijo pri predsedniku notarske zbornice ali, če je odsoten ali zadržan, pri njegovem namestniku (člen 509-3 zakonika o civilnem postopku).

Pravna sredstva iz člena 49(2):

Pravna sredstva zoper razglasitev izvršljivosti tujih naslovov in aktov na francoskem ozemlju se vložijo pri predsedniku splošnega sodišča (člen 509-9 Zakonika o civilnem postopku).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Za izpodbijanje dokončne odločbe, ki jo izda predsednik splošnega sodišča, je treba vložiti kasacijsko pritožbo.

Razlogi za vložitev kasacijske pritožbe so po svoji naravi različni (kršitev prava, prekoračitev pooblastil, nepristojnost sodišča, neobstoj pravne podlage, pomanjkljiva obrazložitev, nasprotujoče si sodbe ipd.), vendar sodnik ne glede na razlog odloča le o ustrezni uporabi prava. Kasacijsko sodišče torej preveri, da z odločbo ni prišlo do kršitve zakonodaje ali kršitve pravnih pravil, vendar ne ugotavlja dejstev.

La Cour de cassation (kasacijsko sodišče)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.