Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Vloge za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) obeh uredb je treba vložiti pri pristojnem okrajnem sodišču, tj. družinskem sodišču. Izključno krajevno pristojno sodišče je okrajno sodišče v kraju sedeža višjega deželnega sodišča, na območju katerega ima dolžnik stalno prebivališče ali na območju katerega je treba sodno odločbo izvršiti.

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Zoper odločbe o razglasitvi izvršljivosti, ki jih sprejmejo okrajna sodišča, se je mogoče pritožiti pri višjem deželnem sodišču v skladu s členom 49(2) uredb.

Zoper odločbe o pritožbi se je mogoče pritožiti pri zveznem vrhovnem sodišču v skladu s členom 50 uredb.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 15/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.