Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Družinsko pravo – Zadeve na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti


*obvezen vnos

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za razglasitev izvršljivosti odločitve v zvezi s premoženjskimi razmerji med zakoncema in premoženjskopravnimi posledicami registriranih partnerskih skupnosti na zahtevo katere koli od zainteresiranih strank je na podlagi člena 44(1) zadevnih uredb pristojno sodišče prve stopnje s sodnikom posameznikom (Monomeles Protodikeio) v nepravdnem postopku (člen 740 in naslednji zakonika o civilnem postopku).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Za pritožbe v kontradiktornih postopkih zoper odločitve o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 49(2) zadevnih uredb je pristojno prizivno sodišče (Efeteio). V skladu s sodno prakso kasacijskega sodišča to poteka v obliki prijave/pritožbe, o kateri na prvi in zadnji stopnji odloča prizivno sodišče z odstopanjem od pravila iz člena 12(2) zakonika o civilnem postopku.

Odločitev prizivnega sodišča na podlagi člena 50 zadevnih uredb, kakor je opisana pod točko (b), se lahko izpodbija s kasacijsko pritožbo.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 19/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.