Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Portugalska

Družinsko pravo – Zadeve na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti


*obvezen vnos

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) so pristojna naslednja sodišča ali organi:

– krajevno sodišče za civilne zadeve (juízo local cível), če obstaja, ali

– sodišče s splošno pristojnostjo (juízo de competência genérica) pod okriljem pristojnega okrajnega sodišča (tribunal de comarca).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2) so pristojna pritožbena sodišča (tribunais da relação).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Za namene člena 50 se lahko zoper odločbo, izdano po vložitvi pravnega sredstva, vloži samo kasacijska pritožba (recurso de revista) pri vrhovnem sodišču (supremo tribunal de justiça).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.