Zadeve o premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti je pristojno prvostopenjsko sodišče (Juzgado de Primera Instancia) v kraju stalnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva priznavanje ali izvrševanje, oziroma v kraju izvršbe.

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Pritožba zoper odločbo. Za obravnavanje pritožb je pristojno deželno sodišče (Audiencia Provincial).

Postopek za izpodbijanje odločbe v zvezi s pritožbo, ki jo izda deželno sodišče, ima lahko obliko izrednega pravnega sredstva zaradi kršitve postopka (recurso extraordinario por infracción procesal) ali kasacijske pritožbe (recurso de casación).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

V Španiji ni organov z lastnostmi in področjem delovanja iz člena 3(2) v okviru uporabe te uredbe.

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.