Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Familjerätt – Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap


*obligatoriskt

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

De domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 i förordningen är verkställighetsdomstolen (Exekutionsgerichtt) eller distriktsdomstolen (Bezirksgericht) där svaranden har hemvist.

Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om ändring av beslut med anledning av en ansökan om verkställbarhetsförklaring är den regionala domstolen (Landesgericht). Ansökan om ändring ska dock inges till den domstol som meddelade beslutet i första instans.

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Överklaganden i en rättsfråga (Revisionsrekurs) görs vid Högsta domstolen (Oberster Gerichtshof), men måste inges till förstainstansdomstolen.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

I Österrike finns det inte några andra myndigheter eller rättstillämpare som har behörighet i den mening som avses i artikel 3.2 i frågor som rör förmögenhetsförhållanden.

Senaste uppdatering: 17/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.